วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว และผลงานบางส่วนส่วนหนึ่งของคำยืนยัน คนคุณภาพ ทำงานเพื่อสังคม


แนะนำชเนษฎ์ ศรีสุโข“น่าชมเชยและน่าภาคภูมิใจ ...เป็นความภูมิใจสมที่เป็นนักเรียนหัวกะทิของมหาวิทยาลัย”-ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าว ณ การประชุมระหว่างอธิการบดี รองอธิการบดี คณาจารย์ และแกนนำนักศึกษาแพทย์ กรณีร้องเรียนเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550

“งานสโมสรนักศึกษามิใช่เป็นเพียงงานบริการที่ทำตามจารีตประเพณีให้พ้นๆ ไป แต่เป็นการสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมมหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยและเป็นธรรมาธิปไตย บุคคลที่ขันอาสามาทำหน้าที่นี้ ต้องมีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม นายชเนษฎ์ ศรีสุโข มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวมา ผมมั่นใจว่า สังคมมหาวิทยาลัยรังสิตของเราจะพัฒนาไปอย่างมีนัยสำคัญหากให้โอกาสกับเขาและทีมงานในการเลือกตั้งครั้งนี้-ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, นักวิชาการ, และนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

“ความบ้าของกล้า ยังมีความจำเป็นต่อสังคมมาก”-นายสิทธิพร เรืองดิษฐ์ เครือข่ายจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
“ดีใจที่หมอกล้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ด้วยการก้าวไปหาและสร้างจิตสำนึกในตนเอง เราจะต่อสู้กับความไม่รู้ของคนได้อย่างไร ?”-อ.ภานุพงษ์ คงจันทร์ นักเขียน และอาจารย์สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
“ด้วยความยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ที่แน่วแน่ ทำให้ กล้า มิได้แค่มองเห็นปัญหาส่วนรวมเป็นปัญหาของตนเอง แต่ยัง กล้า ที่จะหาทางออกให้ทุกปัญหาโดยไม่หวั่นต่ออิทธิพลหรือความอยุติธรรมใดๆ”-นางสาวศิริกาญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ นักเรียนทุนระดับประเทศ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร
“ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องอะไรนี่ ผมต้อง ขอบคุณ ชเนษฎ์ ศรีสุโข ที่กรุณา... ทำให้ผมฉุกคิดว่า ยังมีนักศึกษาจำนวนมากที่สนใจบ้านเมือง ...ครับ พี่น้อง”-อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551
“ยังรับเกียรติจาก “นักศึกษาแพทย์” อย่าง “กล้า ชเนษฎ์ ศรีสุโข” ที่สละเวลารักษาคนไข้อันเหนื่อยเหน็ดที่ โรงพยาบาลราชวิถี มาช่วยถ่ายทอดความรู้สึกของคนวงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิตคนให้อีก”-คอลัมน์เสียงเยาวชน INN NEWS เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551

เว็บไซต์ส่วนตัว
www.bloggla.com

E-mail: chanesd@gmail.com